Integritetspolicy

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som drivs och tillhandahålls av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Version 2020-12-10

Behandling av personuppgifter

Internetstiftelsen ansvarar enligt gällande dataskyddslagstiftning för de personuppgifter som behandlas i Bredbandskollen.

Bredbandskollen är ett verktyg för att mäta din bredbandshastighet. För att du ska kunna göra en mätning i Bredbandskollen och få ett mätresultat behöver Internetstiftelsen behandla IP-adresser, identifikationskod och positioneringsuppgifter.

IP-adresser räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer (till exempel om man har en egen webbserver), men för de flesta internetanvändare pekar IP-adressen bara ut bredbandsoperatören. Internetstiftelsen kan inte identifiera någon av Bredbandskollens användare utifrån IP-adresserna utan att få kompletterande information från bredbandsoperatören. Internetstiftelsen kommer inte att hämta denna information för att identifiera Bredbandskollens användare. IP-adressen behandlas för att kunna genomföra din mätning i Bredbandskollen och för att leverera ett mätresultat till dig.

Internetstiftelsen behandlar den identifikationskod som identifierar enheten (din mobil eller dator) som mätningen gjordes ifrån. Detta gör vi för att du ska kunna se dina tidigare mätningar som gjorts från samma enhet. Internetstiftelsen använder inte identifikationskoden till något annat och identifierar inte någon av Bredbandskollens användare utifrån identifikationskoden.

Internetstiftelsen behandlar också uppgifter om varifrån mätningen görs (din position). Vid mätningen kan Internetstiftelsen få positioneringsdata från din bredbandsoperatör som Internetstiftelsen sparar för statistiska ändamål. Om du mäter med Bredbandskollens app i mobilen och har tillåtit appen att se var du befinner sig (platstjänster) så sparas även GPS-position för mätningen för att kunna visas i Bredbandskollens karttjänst. Din mätning visas inte med exakt precision i karttjänsten, Internetstiftelsen justerar positionen med minst 50 meter.

Internetstiftelsen sparar mätresultaten i Bredbandskollens databas tills vidare för att kunna göra långtidsrapporter om hur bredband har utvecklats i Sverige.

Internetstiftelsen genomför ibland kundundersökningar i syfte att förbättra tjänsten. I dessa fall blir du tillfrågad om du vill delta och får lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för detta syfte. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Kontaktuppgifter hittar du längre ner i detta dokument.

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Internetstiftelsen skall kunna tillhandahålla tjänsten Bredbandskollen, utföra mätningar, utveckla tjänsten och för att tillhandahålla statistik, till exempel angående rapportering om bredbandsutvecklingen i Sverige.

Innan du väljer att starta en mätning med Bredbandskollen accepterar du avtalsvillkoren för Bredbandskollen och den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är därmed att fullgöra avtalet med dig.

I de fall vi utför kundundersökningar, med ditt samtycke som laglig grund, genomförs behandlingen i syfte att förbättra tjänsten.

Samarbetspartners och leverantörer

För att Internetstiftelsen ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet med dig kan samarbetspartners eller leverantörer komma att behandla dina personuppgifter. Internetstiftelsen kan också samla in uppgifter om dig från dessa parter.

När du gör mätningar med Bredbandskollen används en katalogtjänst som tillhandahålls av en leverantör för att se vilken bredbandsoperatör som tillhandahåller din IP-adress och för att få uppgift om var bredbandsoperatören som har IP-adressen finns geografiskt.

Vi samarbetar också med bredbandsoperatörer för att få uppgifter om ditt abonnemang och med tjänsteleverantörer för Bredbandskollens underliggande tekniska infrastruktur.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/ESS. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer Internetstiftelsen bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som lagen kräver.

Vid genomförande av kundundersökningar tar vi ibland hjälp av externa företag, t.ex. för genomförandet av e-postutskick. Det externa företaget mottager då de uppgifter du lämnat till oss, som namn och kontaktuppgifter, och behandlar i vissa fall de svar på frågor som du lämnar i samband med kundundersökningen.

Utlämnande

Internetstiftelsen kan komma att dela ditt mätresultat och de personuppgifter som samlats in vid mätningen med din bredbandsoperatör (internetleverantör). Utlämnandet sker med den lagliga grunden berättigat intresse, för att bredbandsoperatören ska kunna utveckla och förbättra de tjänster som den tillhandahåller dig.

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut lokaliseringsuppgiften och ditt mätresultat från Bredbandskollen till svenska myndigheter, regioner och kommuner. Utlämnandet sker med den lagliga grunden berättigat intresse, för att myndigheterna, regionerna och kommunerna ska kunna utveckla svensk digital infrastruktur samt föra statistisk över internet i Sverige.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran från en myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig. Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att invända mot Internetstiftelsens behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag.

Kakor

Läs mer om kakor här.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor, vill utöva dina rättigheter eller lämna synpunkter på personuppgiftsbehandlingen i Bredbandskollen kan du kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
Organisationsnummer: 802405–0190
www.internetstiftelsen.se

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.

Senast granskad 2020-12-10.
Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Du hittar den gällande integritetspolicyn publicerad på denna sida.