Integritetspolicy

Bredbandskollen är en tjänst från Internetstiftelsen, Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Behandling av personuppgifter

Bredbandskollen drivs av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen) som ansvarar enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandling av dina personuppgifter.

Bredbandskollen är ett verktyg för att mäta din bredbandshastighet. För att du ska kunna genomföra en mätning och få ett mätresultat måste Internetstiftelsen behandla IP-adresser, identifikationskod och positioneringsuppgifter som kan vara personuppgifter.

IP-adresser räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer (till exempel om man har en egen webbserver) men för de flesta internetanvändare pekar IP-adressen endast ut bredbandsoperatören. Internetstiftelsen kan inte identifiera någon av Bredbandskollens användare utifrån IP-adresser utan kompletterande information krävs från bredbandsleverantören. Internetstiftelsen kommer inte att hämta information för kunna identifiera användare, utan IP-adressen behandlas endast för att Bredbandskollen ska kunna genomföra din mätning och leverera ett resultat till dig. Efter din mätning avidentifieras IP-adresserna och informationen sparas hos Internetstiftelsen som underlag för statistik.

Internetstiftelsen behandlar även den identifikationskod som identifierar enheten (din mobil eller dator) som mätningen gjordes ifrån. Detta görs för att du ska kunna se dina tidigare mätningar som gjorts från samma enhet. Internetstiftelsen använder inte identifikationskoden till något annat och identifierar inte någon av Bredbandskollens användare utifrån identifikationskoden.

Internetstiftelsen behandlar också uppgifter om varifrån mätningen görs (din position). Vid mätningen kan Internetstiftelsen få positioneringsdata från din bredbandsoperatör som Internetstiftelsen sedan sparar för statistiska ändamål. Om man mäter med mobilappen och har tillåtit appen att se var man befinner sig (platstjänster) så sparas även GSM-position för mätningen för att kunna visas i Bredbandskollens karttjänst. För Androidanvändare är det för närvarande inte möjligt att mäta med mobilappen utan att GSM-positionen sparas. Mätningen visas inte med exakt precision i karttjänsten utan positionen har justerats med minst 50 meter. Positioneringsdata lämnas även ut till din bredbandsoperatör för att den ska kunna utveckla sina tjänster samt för dess statistikändamål.

Internetstiftelsen sparar mätresultaten i Bredbandskollens databas tills vidare för att kunna göra långtidsrapporter om hur bredband utvecklats i Sverige.

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Internetstiftelsen skall kunna tillhandahålla tjänsten Bredbandskollen, utföra mätningar och utveckla tjänsten vidare samt för att tillhandahålla statistik till allmänheten till exempel för rapportering om bredbandsutveckling i Sverige. Personuppgifterna behandlas också för att förse bredbandsoperatörer med information i syfte att dessa ska kunna utveckla sina tjänster samt för deras statistikändamål.

För att Internetstiftelsen skall kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. När du väljer att starta en mätning med Bredbandskollen accepterar du villkoren för Bredbandskollen och den lagliga grunden för Internetstiftelsen behandling av personuppgifter är därmed avtal.

Samarbetspartners och leverantörer

För att Internetstiftelsen ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet med dig kan samarbetspartners eller leverantörer komma att behandla dina personuppgifter. Internetstiftelsen kan också samla in uppgifter om dig från dessa.

När du gör mätningar med Bredbandskollen används en katalogtjänst som tillhandahålls av en leverantör för att se vilken bredbandsoperatör som tillhandahåller din IP-adress och för att få uppgift om var bredbandsoperatören som har IP-adressen finns geografiskt.

Vi samarbetar också med bredbandsoperatörer för att få uppgifter om ditt abonnemang och med tjänsteleverantörer för underliggande teknisk infrastruktur.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/ESS. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer Internetstiftelsen bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som lagen kräver.

Utlämnande

Resultatet av din mätning visas för dig på bredbandskollen.se och här visas även positionen för den mobila mätningen (karttjänsten). Resultat av din mätning skickas till din bredbandsoperatör. Internetstiftelsen säljer statistisk information om genomförda mätningar till bredbandsoperatörer.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsen dataskyddsombud, på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Kakor

Läs mer om kakor här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Internetstiftelsens hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Internetstiftelsen dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)

Box 92073

120 07 Stockholm

Telefon: 08-452 35 00

Organisationsnummer: 802405-0190

www.internetstiftelsen.se

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och Internetstiftelsen meddelar i så fall detta på Bredbandskollens webbplats.