TPTEST


Bruksanvisning TPTEST 3

Vad TPTEST mäter

Programmet TPTEST mäter genomströmningshastigheten, det vill säga bandbredden (bit/s), till respektive från den mätserver som används för mätningen. Genomströmningen är vanligen lägre än anslutningshastigheten. Från och med TPTEST för Windows version 2.01 görs mätningar av genomströmningshastigheten med både transportprotokollen TCP och UDP.

Utöver vilket av transportprotokollen som används är det flera faktorer som avgör vilken genomströmningshastighet du får. De viktigaste faktorerna är anslutningshastigheten, accessnätet, operatörens nät och belastning i nätet. TPTEST försöker undvika en rad kända källor till fel som kan förekomma vid prestandamätningar genom att göra mätningarna mot en särskild mätserver, det vill säga en server som används bara för bandbreddsmätningen. En mätserver är placerad på en så operatörsneutral punkt som möjligt i Sverige, nämligen vid den nationella knutpunkten i Stockholm, vilken är en av de platser där trafikutbyte sker mellan Internetoperatörer. Andra mätservrar kan vara anslutna i operatörernas nät. Antalet mätservrar kan variera. Av programmet framgår vilka servrar som kan användas för mätningen. Hur man väljer mätserver behandlas nedan.


Anslutningar med olika hastigheter vid sändning och mottagning

Det finns Internetanslutningar som har olika hastigheter vid sändning och mottagning (så kallade asymmetriska anslutningar). Exempel på sådana anslutningar är ADSL och kabel-TV, där mottagningshastigheten vanligen är högre än sändningshastigheten.


TPTEST - huvudlägen

Programmet har två huvudlägen: Enkelt läge och Avancerat läge.
Enkelt läge kommer upp som första val när du startar programmet.


Enkelt läge

När du startar TPTEST för Windows får du upp ett fönster som består av ett antal fält med olika knappar och alternativ att välja mellan.

Vid enkelt läge kan du göra två olika typer av mätningar:
- Standardtest. Det innebär att mätningen utförs med de inställningar vi rekommenderar.
- Test med val. Detta alternativ anges i fältet "Vad vill du testa"?
Test med val innebär att du själv väljer den mätserver som ska användas och vilken typ av mätning som ska utföras (både sändning och mottagning, enbart sändning eller enbart mottagning).

Vid både standardtest och test med val presenteras resultatet av mätningen i resultatfältet till höger.

Högst upp finns ett fält för meddelanden. Håller du muspekaren över en rubrik eller en knapp visas ett meddelande i detta fält. Exempelvis står det vid start av TPTEST för Windows:
Tryck på "Starta standardtest" om du vill testa med de inställningar vi rekommenderar.
Tryck på "Starta test" om du vill testa med egna inställningar.

4.1 Testa med standardinställningar
Testet innebär att mätningen alltid utförs med de inställningar vi rekommenderar. Detta betyder att mätningarna alltid sker till/från den mätserver som är placerad vid knutpunkten i Stockholm, samt att både sändnings- och mottagningshastigheten mäts.

För att starta mätningen behöver du bara trycka på den stora knappen "Starta standardtest" som finns uppe till vänster. Efter start omvandlas startknappen till en "Avbryt"-knapp.

TPTEST utför alltid ett antal mätningar. Mätningarna fortsätter till dess att den högsta hastigheten har uppnåtts. Detta gäller både för TCP och UDP.

4.2 Testa med egna inställningar
I fältet där det står "Vad vill du testa?" kan du själv välja både vilken mätserver som ska användas och vilken typ av mätning som ska utföras, det vill säga både sändning och mottagning, bara sändning eller bara mottagning.

När du valt hur du vill mäta startar du med knappen "Starta test" längst ned i fältet.

TPTEST utför alltid ett antal mätningar. Mätningarna fortsätter till dess att den högsta hastigheten har uppnåtts. Detta gäller både för TCP och UDP.

Om den mätserver som valts inte stödjer TCP-mätning utförs bara UDP-mätningar (vilket i så fall beror på att mätservern använder en tidigare version av serverprogrammet än version 2.03).

4.3 Resultat av testet
När mätningen är klar får du alltid upp en pop-up-ruta som anger detta.

I fältet "Resultat" presenteras resultatet av mätningen. Fältet består av tre delfält; TCP, UDP och Tillgänglig bandbredd. Mätresultaten är de ungefärligt största genomströmningshastigheterna som erhålls vid TCP respektive UDP.

I delfälten TCP respektive UDP anges dels den hastighet som testas (värden som anges under mätningen), dels den högsta uppnådda hastigheten vid sändning respektive mottagning.

När mätningen är klar anges i delfältet "Tillgänglig bandbredd" TCP-värdet dividerat med UDP-värdet i procent (TCP-värdet/UDP-värdet x 100). Procentvärdet anger hur stor del av UDP-kapaciteten som vid mätningstillfället kan användas för sådana tillämpningar som använder TCP-protokollet, det vill säga hur mycket som kan användas för exempelvis webbtrafik (surfning), filöverföring och e-post.

Eftersom TCP-värdet varierar mycket beroende på nätets belastning ska man betrakta TCP-värdet som ett tillfälligt värde, vilket betyder att det kan variera från gång till gång. Mät därför flera gånger vid olika tidpunkter för att få en säker uppfattning om Internettjänstens kapacitet.

Dessutom gäller att den faktiska hastigheten (nerladdningstiden) du får när du exempelvis laddar hem en webbsida från en webbserver även är beroende av andra faktorer, exempelvis prestanda och belastning på webbservern du laddar hem sidan från, samt hur mycket data webbsidan innehåller.


Avancerat läge

Avancerat läge når du via "Arkiv" längst upp till höger. Avancerat läge är avsett för dem som har god kunskap om Internetkommunikation och vill göra mer avancerade mätningar än de i enkelt läge.

I avancerat läge kan du göra en rad olika val. Högst upp anges den masterserver som programmet använder sig av (masterservern är en del av mätsystemet för TPTEST). Dessutom anges portnumret för masterservern. Masterservern tillhandahåller en lista med aktuella mätservrar när du trycker på "Hämta testserverlista"-knappen. Listan visas sedan i listboxen nedanför knappen och du kan därefter välja en av servrarna genom att klicka på den. Under listboxen anges adressen till vald mätserver och serverns portnummer.

I avancerat läge kan du göra både TCP- och UDP-mätningar.

För både TCP och UDP kan du mäta både sändnings- och mottagningshastigheten. Vid UDP kan du även utföra en så kallad Full duplex-mätning (se nedan).

Testtiden i sekunder:
· Vid UDP kan testtiden väljas mellan 1-30 sekunder. En lämplig testtid är i de flesta fall 10-20 sekunder.
· För att få ett tillförlitligt mätresultat vid TCP måste en TCP-mätning pågå under minsta 10 sekunder. Detta innebär att du måste välja ett värde på den datamängd (bytes) som ska överföras så att testtiden blir minst 10 sekunder (se nedan).

5.1 TCP-test
Här anges den datamängd i bytes som ska överföras. För att erhålla ett tillförlitligt mätresultat måste en TCP-mätning pågå i minst 10 sekunder. (Detta beror på den buffring av data som sker i de inblandande TCP/IP-programmen). Det värde i bytes som ska anges beror således på vilken kapacitet anslutningen har varifrån mätningen sker.

Exempel: Anslutningshastigheten är 512 kbit/s. Den datamängd i bytes som bör anges för att få en mättid på minst 10 sekunder är minst 640 000 bytes (hastigheten i bit/s / 8 x 10).

Starta mätningen med knappen "Starta standardtest". När mätningen startat får du i rutan till höger löpande veta vad som händer.

5.2 UDP-test
För UDP-mätningar kan du välja paket per sekund, paketstorlek och datahastigheten.
Ändrar du paketstorlek eller paket per sekund kommer datahastigheten automatiskt att ändras.

Ändrar du datahastigheten kommer TPTEST att ändra paketstorlek och/eller antal paket per sekund så att det matchar den valda datahastigheten så bra som möjligt. TPTEST försöker om möjligt hålla paketstorleken under 1 500 bytes eftersom det hindrar att paketen fragmenteras (delas upp) när de ska transporteras över Ethernet.

Starta mätningen med knappen "Starta standardtest". När mätningen startat får du i rutan till höger löpande veta vad som händer.

5.3 Sändning
Sändning innebär att TPTEST (användarens program) sänder datapaket till mätservern.

Här kommenteras några av de mätresultat som erhålls i resultatfältet till höger:

Type of test: TCP transmit respective UDP transmit.

Send statistics
Bit/second sent: Här anges med vilken hastighet TPTEST sänder datapaketen.

Receive statistics
Bit/second received: Här anges med vilken hastighet mätservern tar emot data.

Lost packets (endast vid UDP-test)
Total packets lost: Man bör observera att detta värde ska vara 0 eller maximalt någon procent. Om ett stort antal paket förloras, vilket betyder att en stor del av de data som ska överföras inte kommer fram till mottagaren, beror det troligen på att du valt en alltför hög hastighet. Du bör därför göra en ny mätning med en lägre hastighet.

5.4 Mottagning
Mottagning innebär att mätservern sänder datapaket till TPTEST (användarens program).

Här kommenteras några av de mätresultat som erhålls i resultatfältet till höger:

Type of test: TCP Receive respective UDP Receive.

Send statistics
Bit/second sent: Här anges med vilken hastighet mätservern sänder datapaketen.

Receive statistics
Bit/second received: Här anges med vilken hastighet TPTEST (användarens program) tar emot data.

Lost packets (endast vid UDP)
Total packets lost: Detta värde bör vara 0 eller maximalt någon procent. Om ett stort antal paket förloras, vilket betyder att en stor del av de data som ska överföras inte kommer fram till mottagaren, beror det troligen på att du valt en alltför hög hastighet. Du bör därför göra en ny mätning med en lägre hastighet.

5.5 Full duplex
Full duplex kan endast utföras vid UDP. Full duplex är en kombinerad sändning och mottagning. Hastigheten begränsas av den lägsta kapaciteten, antingen sändning eller mottagning.

Vid full duplex sänder TPTEST (användarens program) alltid datapaket till mätservern som omedelbart returnerar varje mottaget datapaket. TPTEST håller reda på när varje datapaket sänds och kan på så sätt, förutom genomströmningshastigheten, ange svarstider, det vill säga hur lång tid det tar för ett paket att sändas från din dator till mätservern och tillbaka (så kallad roundtrip delay). Roundtrip delay anges endast vid full duplex.

Här kommenteras några av de mätresultat som erhålls i rutan till höger:

Roundtrip statistics:
Min roundtrip delay: Den minsta fördröjningen, msek.
Max roundtrip delay: Den största fördröjningen, msek.
Avg roundtrip delay: Genomsnittlig fördröjning, msek.

6. Utskrift av mätresultat
Du kan skriva ut mätresultaten direkt på en skrivare. Utskriftsfunktionen finner du under "Arkiv" längs uppe till vänster.

7. Att tänka på när du väljer värden för mätningen
Några saker att tänka på när du väljer värden för mätningen i Avancerat läge. Om du anger för höga värden så att din anslutning överbelastas kommer du att få stora paketförluster och förmodligen väldigt dåliga mätresultat. Det bästa är att prova olika hastigheter, en i taget, tills du hittar den som ger dig bäst mätresultatet, det vill säga den högsta genomströmningshastigheten.

Om du vill se vad du har för svarstider (roundtrip delay) till och från mätservern, bör du prova med en så liten paketstorlek som möjligt, så att inte svarstiden påverkas för mycket av att det tar tid att överföra all den data paketet innehåller.

För UDP-mätningar är 10-20 sekunder i de flesta fall en lämplig testtid. Notera att mätservern kan vägra utföra en mätning där någon parameter för mätningen ställs in på ett alltför extremt värde, om man till exempel försöker mäta i 24 timmar eller anger att mätservern ska sända med hastigheten 200 Mbit/s.

8. Vad gör man om mätningen inte fungerar eller ger ett resultat man inte förväntat sig?
Det kan finnas flera orsaker till att en mätning inte fungerar eller inte ger förväntat resultat:

- Om din dator till exempel är skyddad av en brandvägg finns det stor risk att du inte kan mäta mottagningshastigheten eller den kombinerade sändnings- och mottagningshastigheten. Prova att mäta bara sändningshastigheten och se om det verkar fungera.

- Om din Internetanslutning inte fungerar kommer självfallet mätningen att misslyckas.

- Om du till exempel använder en ADSL-anslutning eller en anslutning via kabel-TV och får ett mycket högre hastighet vid en mottagning än vid en sändning är det förmodligen helt normalt.